Varsel om personvernbrudd

Skjer det et brudd på personopplysningssikkerheten (personvernbrudd), skal dette varsles til Datatilsynet uten ugrunnet opphold og om mulig innen 72 timer. Ved et personvernbrudd tikker altså klokka, og ting må skje rimelig raskt og effektivt. Det må innhentes informasjon, vurderes om det skal sendes varsel til Datatilsynet, vurderes hvem som skal varslet, innholdet i varsel, og ikke minst sende inn varselet. Det vil trolig komme inn nær 1000 varsler til Datatilsynet innen årets utløp.

Her gis det en oversikt over reglene for varsel, slik at man har en oversikt når det må vurderes å sendes et varsel. Det er også tatt inn mal for rutiner for personvernbrudd og varsel, samt arbeidsdokument for varsel, til slutt i artikkelen.

Fortsett å lese Varsel om personvernbrudd