Artikkel 75. Sekretariat

Sammendrag: Personvernrådet skal ha sekretariat fra EUs datatilsyn (EDPS) som skal gi analytisk, administrativ og logisk støtte til Personvernrådet og som skal ledes av Personvernrådets leder. EDPS skal bistå med utførelsen av oppgaver gitt Personvernrådet med egne rapporteringsveier og som skal følge programerklæring for samarbeidet utarbeidet av Personvernråd og EDPS. Sekretariatet skal ha særlig ansvar som opplistet i bestemmelsen.

Primære fortalepunkter

EUs personvernråd (EDPB) sekretariat og personell*

140. Personvernrådet bør bistås av et sekretariat som stilles til rådighet av EUs datatilsyn. Personellet ved EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som Personvernrådet gis ved denne forordning, bør utføre sine oppgaver utelukkende under ledelse av lederen for Personvernrådet og rapportere til vedkommende.
*ikke offisiell overskrift

Engelsk tekst

Article 75. Secretariat

1. The Board shall have a secretariat, which shall be provided by the European Data Protection Supervisor.

2. The secretariat shall perform its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

3. The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation shall be subject to separate reporting lines from the staff involved in carrying out tasks conferred on the European Data Protection Supervisor.

4. Where appropriate, the Board and the European Data Protection Supervisor shall establish and publish a Memorandum of Understanding implementing this Article, determining the terms of their cooperation, and applicable to the staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation.

5. The secretariat shall provide analytical, administrative and logistical support to the Board.

6. The secretariat shall be responsible in particular for:

(a) the day-to-day business of the Board;

(b) communication between the members of the Board, its Chair and the Commission;

(c) communication with other institutions and the public;

(d) the use of electronic means for the internal and external communication;

(e) the translation of relevant information;

(f) the preparation and follow-up of the meetings of the Board;

(g) the preparation, drafting and publication of opinions, decisions on the settlement of disputes between supervisory authorities and other texts adopted by the Board.

1. Personvernrådet skal ha et sekretariat, som skal stilles til rådighet av EUs datatilsyn.

2. Sekretariatet skal utføre sine oppgaver utelukkende under ledelse av Personvernrådets leder.

3. Personellet ved EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som ved denne forordning gis Personvernrådet, skal ha andre rapporteringsveier enn personellet som deltar i utførelsen av oppgavene som EUs datatilsyn er gitt.

4. Dersom det er relevant, skal Personvernrådet og EUs datatilsyn utarbeide og offentliggjøre en programerklæring med henblikk på gjennomføring av denne artikkel med fastsettelse av vilkårene for deres samarbeid som får anvendelse på personellet hos EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som ved denne forordning gis Personvernrådet.

5. Sekretariatet skal yte analytisk, administrativ og logistisk støtte til Personvernrådet.

6. Sekretariatet skal særlig ha ansvar for

a) Personvernrådets daglige virksomhet,

b) kommunikasjon mellom Personvernrådets medlemmer, dets leder og Kommisjonen,

c) kommunikasjon med andre institusjoner og med allmennheten,

d) bruken av elektroniske midler i forbindelse med intern og ekstern kommunikasjon,

e) oversettelse av relevant informasjon,

f) forberedelse og oppfølging av Personvernrådets møter,

g) forberedelse, utarbeiding av utkast til og offentliggjøring av uttalelser, beslutninger om løsning av tvister mellom tilsynsmyndigheter samt andre tekster som vedtas av Personvernrådet.

< Artikkel 74 | Artikkel 76 >