Artikkel 74. Lederens oppgaver

Sammendrag: Lederen av Personvernrådet skal innkalle til og utarbeide dagsorden for møter i Personvernrådet, informere ledende og berørte tilsynsmyndigheter om beslutninger av rådet, og sikre at Personvernrådets oppgaver utføres i rett tid. Personvernrådet skal fastsette fordeling av oppgaver mellom lederne og nestlederne.

Engelsk tekst

Article 74. Tasks of the Chair

1. The Chair shall have the following tasks:

(a) to convene the meetings of the Board and prepare its agenda;

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant to Article 65 to the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned;

(c) to ensure the timely performance of the tasks of the Board, in particular in relation to the consistency mechanism referred to in Article 63.

2. The Board shall lay down the allocation of tasks between the Chair and the deputy chairs in its rules of procedure.

1. Lederen skal ha følgende oppgaver:

a) innkalle til møter i Personvernrådet og utarbeide dagsordenen for møtene,

b) underrette den ledende tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene om beslutninger truffet av Personvernrådet i henhold til artikkel 65,

c) sikre at Personvernrådets oppgaver utføres i rett tid, særlig i forbindelse med konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63.

2. Personvernrådet skal fastsette fordelingen av oppgavene mellom lederen og nestlederne i sin forretningsorden.

< Artikkel 73 | Artikkel 75 >