Artikkel 72. Framgangsmåte

Sammendrag: Personvernrådet treffer beslutninger ved simpelt flertall om ikke annet følger av GDPR, og skal vedta sin egen forretningsorden og rutiner for drift ved 2/3 flertall av medlemmene.

Engelsk tekst

Article 72. Procedure

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.

1. Personvernrådet skal treffe beslutninger ved simpelt flertall blant rådets medlemmer, med mindre annet er fastsatt i denne forordning.

2. Personvernrådet skal vedta sin egen forretningsorden med to tredels flertall blant medlemmene og fastsette sine egne driftsrutiner.

< Artikkel 71 | Artikkel 73 >