GDPR » Kapittel III Den registrertes rettigheter (art. 12-23) » Avsnitt 3 Retting og sletting (art. 16-20) » Artikkel 19. Underretningsplikt i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling

Artikkel 19. Underretningsplikt i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling

Sammendrag: Er det skjedd en utlevering av personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig, skal den behandlingsansvarlige informere mottaker om enhver retting eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen, som den personopplysningene gjelder krever. Dette gjelder ikke om det viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats å informere. Den registrerte skal få informasjon om mottakere av opplysningene om den registrerte ber om dette.

Den behandlingsansvarlige skal underrette enhver mottaker som har fått utlevert personopplysninger, om enhver retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen utført i samsvar med artikkel 16, artikkel 17 nr. 1 og artikkel 18, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats. Den behandlingsansvarlige skal underrette den registrerte om nevnte mottakere dersom den registrerte anmoder om det.

Relevante bestemmelser og fortalepunkter

62. Det er imidlertid ikke nødvendig å pålegge en plikt til å informere dersom den registrerte allerede har informasjonen, dersom registrering eller utlevering av personopplysninger er uttrykkelig fastsatt ved lov, eller dersom det viser seg å være umulig eller vil kreve en uforholdsmessig stor innsats å informere den registrerte. Det sistnevnte kan særlig være tilfellet dersom behandlingen utføres for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål. I denne forbindelse bør det tas hensyn til antall registrerte, hvor gamle opplysningene er, og eventuelle garantier som er vedtatt.

Engelsk tekst

Article 19. Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing

The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction of processing carried out in accordance with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each recipient to whom the personal data have been disclosed, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. The controller shall inform the data subject about those recipients if the data subject requests it.

< Artikkel 18 | Artikkel 20 >