representant

Home / glossary / representant
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Representant» en fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, som den behandlingsansvarlige eller databehandleren har utpekt skriftlig i henhold til artikkel 27, og som representerer den behandlingsansvarlige eller databehandleren med hensyn til de forpliktelser de har i henhold til denne forordning. Se artikkel 4 punkt 17.