foretak

Home / glossary / foretak
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Foretak» er en fysisk eller juridisk person som utøver økonomisk virksomhet, uavhengig av foretakets rettslige form, herunder partnerskap eller sammenslutninger som regelmessig utøver økonomisk virksomhet. Se artikkel 4 punkt 7.