Artikkel 98. Gjennomgåelse av andre EU-rettsakter om vern av personopplysninger

Sammendrag: Kommisjonen skal hvis nødvendig gi forslag til endring av EU-regelverk om vern av personopplysninger for å sikre et enhetlig og ensartet personvern og fri utveksling av opplysninger, spesielt for behandling av EUs institusjoner, organer mv.

Relevante bestemmelser
Engelsk tekst

Article 98. Review of other Union legal acts on data protection

The Commission shall, if appropriate, submit legislative proposals with a view to amending other Union legal acts on the protection of personal data, in order to ensure uniform and consistent protection of natural persons with regard to processing. This shall in particular concern the rules relating to the protection of natural persons with regard to processing by Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data.

Dersom det er relevant, skal Kommisjonen framlegge forslag til regelverk med henblikk på endring av andre EU-rettsakter om vern av personopplysninger for å sikre et enhetlig og ensartet vern av fysiske personer i forbindelse med behandling. Dette skal særlig gjelde reglene for vern av fysiske personer i forbindelse med behandling som utføres av EUs institusjoner, organer, kontorer og byråer, og for fri utveksling av slike opplysninger.

< Artikkel 97 | Artikkel 99 >