Artikkel 96. Forhold til tidligere inngåtte avtaler

Sammendrag: Internasjonale avtaler om overføring av personopplysninger til tredjestater mv. inngått før 24. mai 2016 skal gjelde fortsatt frem til de endres, erstattes eller oppheves.

Primære fortalepunkter

Overføring av personopplysninger etter internasjonale avtaler*

102. Denne forordning berører ikke internasjonale avtaler inngått mellom Unionen og tredjestater om overføring av personopplysninger, herunder nødvendige garantier for de registrerte. Medlemsstatene kan inngå internasjonale avtaler som omfatter overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner, så lenge nevnte avtaler ikke berører denne forordning eller andre bestemmelser i unionsretten og gir et egnet nivå for vern av de registrertes grunnleggende rettigheter.
*ikke offisiell overskrift

Engelsk tekst

Article 96. Relationship with previously concluded Agreements

International agreements involving the transfer of personal data to third countries or international organisations which were concluded by Member States prior to 24 May 2016, and which comply with Union law as applicable prior to that date, shall remain in force until amended, replaced or revoked.

Internasjonale avtaler som omfatter overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner, som medlemsstatene har inngått før 24. mai 2016, og som er i samsvar med unionsretten som gjaldt før nevnte dato, får fortsatt anvendelse fram til de endres, erstattes eller oppheves.

< Artikkel 95 | Artikkel 97 >