Artikkel 73. Leder

Article 73. Chair

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.

1. Personvernrådet skal ved simpelt flertall velge en leder og to nestledere blant sine medlemmer.

2. Utnevnelsesperioden for lederen og nestlederne skal være fire år og kan fornyes én gang.


< Artikkel 72 | Artikkel 74 >