Artikkel 73. Leder

Sammendrag: Personvernrådet velger leder og to nestledere, hvor utnevnelsesperioden skal være fire år og kan fornyes én gang.

Primære fortalepunkter

Uavhengighet, deltakere og oppgaver for EUs personvernråd (EDPB)*

139. For å fremme en ensartet anvendelse av denne forordning bør Personvernrådet opprettes som et uavhengig EU-organ. For å kunne oppfylle sine mål bør Personvernrådet ha status som juridisk person. Personvernrådet bør representeres av sin leder. Det bør erstatte arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved direktiv 95/46/EF. Det bør bestå av lederen for en tilsynsmyndighet i hver medlemsstat samt EUs datatilsyn eller de respektive representantene for dette. Kommisjonen bør delta i Personvernrådets aktiviteter uten stemmerett, og EUs datatilsyn bør ha særlig stemmerett. Personvernrådet bør bidra til en ensartet anvendelse av denne forordning i hele Unionen, herunder ved å rådgi Kommisjonen, særlig om beskyttelsesnivået i tredjestater eller internasjonale organisasjoner, samt fremme samarbeid mellom tilsynsmyndighetene i hele Unionen. Personvernrådet bør utføre sine oppgaver i full uavhengighet.
*ikke offisiell overskrift

Engelsk tekst

Article 73. Chair

1. The Board shall elect a chair and two deputy chairs from amongst its members by simple majority.

2. The term of office of the Chair and of the deputy chairs shall be five years and be renewable once.

1. Personvernrådet skal ved simpelt flertall velge en leder og to nestledere blant sine medlemmer.

2. Utnevnelsesperioden for lederen og nestlederne skal være fire år og kan fornyes én gang.

< Artikkel 72 | Artikkel 74 >