Artikkel 71. Rapporter

Sammendrag: Personvernrådet skal lage en årlig rapport om personvern i EU, eventuelt om tredjestater og internasjonale organisasjoner som skal offentliggjøres og gjøres tilgjengelig. Rapporten skal inneholde en gjennomgåelse av den praktiske bruken av retningslinjer, anbefalinger, beste praksis og bindende beslutninger.

Engelsk tekst

Article 71. Reports

1. The Board shall draw up an annual report regarding the protection of natural persons with regard to processing in the Union and, where relevant, in third countries and international organisations. The report shall be made public and be transmitted to the European Parliament, to the Council and to the Commission.

2. The annual report shall include a review of the practical application of the guidelines, recommendations and best practices referred to in point (l) of Article 70 (1) as well as of the binding decisions referred to in Article 65.

1. Personvernrådet skal utarbeide en årlig rapport om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling i Unionen og, dersom det er relevant, i tredjestater og internasjonale organisasjoner. Rapporten skal offentliggjøres og oversendes til Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen.

2. Den årlige rapporten skal inneholde en gjennomgåelse av den praktiske anvendelsen av retningslinjene, anbefalingene og beste praksis nevnt i artikkel 70 nr. 1 bokstav l) samt av de bindende beslutningene nevnt i artikkel 65.

< Artikkel 70 | Artikkel 72 >