Artikkel 59. Årsrapporter

Sammendrag: Tilsynsmyndighet (Datatilsynet) skal utarbeide årlig rapport om virksomheten med meldte overtredelser og tiltak som er truffet. Rapporten skal sendes til Stortinget, regjeringen og andre myndigheter, gjøres tilgjengelig for allmennheten, Kommisjonen og Personvernrådet (EDPB).

Relevante bestemmelser
Engelsk tekst

Article 59. Activity reports

Each supervisory authority shall draw up an annual report on its activities, which may include a list of types of infringement notified and types of measures taken in accordance with Article 58 (2). Those reports shall be transmitted to the national parliament, the government and other authorities as designated by Member State law. They shall be made available to the public, to the Commission and to the Board.

Hver tilsynsmyndighet skal utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet som kan inneholde en liste over hvilke typer overtredelser som er meldt, og hvilke typer tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 58 nr. 2. Nevnte rapporter skal oversendes til det nasjonale parlamentet, regjeringen og andre myndigheter som er utpekt i henhold til medlemsstatens nasjonale rett. De skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, Kommisjonen og Personvernrådet.

< Artikkel 58 | Artikkel 60 >