Arkiv

representant

«Representant» en fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, som den behandlingsansvarlige eller databehandleren har utpekt skriftlig i henhold til artikkel 27, og som representerer den behandlingsansvarlige eller databehandleren med hensyn til de forpliktelser de har i henhold til denne forordning. Se artikkel 4 punkt 17.

rettigheter og friheter

Henvisningen til “rettigheter og friheter” i personvernforordningen er en henvisning til de registrertes (fysiske personers) rett til beskyttelse av personopplysninger og personvern, men også fundamentale menneskerettigheter som bl.a. ytringsfrihet, religionsfrihet mv.

samtykke

«Samtykke» fra den registrerte er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende. Se artikkel 4 punkt 11.

særlige kategorier av personopplysninger

Med “særlige kategorier personopplysninger” menes personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Se artikkel 9.

stor skala

I følge Artikkel 29-gruppen (nå Personvernrådet) skal følgende faktorer vektlegges når det tas stilling til om en behandling av personopplysninger skjer i «stor skala»:

  • antall registrerte involvert (i tall eller prosentandel av utvalget)
  • volumet av data (antall variabler, detaljeringsgrad)
  • lagringstid (kort, tidsavgrenset, permanent)
  • geografisk omfang (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt, globalt)

systematisk behandling

“Systematisk behandling” er ikke definert i personvernforordningen, men er i følge Artikkel 29-gruppen (som nå er erstattet med Personvernrådet) behandling som :

  • skjer i henhold til et system
  • er forhåndsarrangert (planlagt) organisatorisk eller metodisk
  • skjer som følge av en plan om å samle inn personopplysninger
  • skjer som en del av en strategi

tredjeland

Tredjeland” (omtalt som “tredjestater” i GDPR) er land utenfor EØS-området. Det er ikke definert i GDPR, men er et begrep som brukes mye i dokumenter fra EU.

tredjepart

«Tredjepart» er enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarlige eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger. Se artikkel 4 punkt 10.

tredjestater

Tredjestater” (også omtalt som “tredjeland”) er land utenfor EØS-området. Det er ikke definert i GDPR, men er et begrep som brukes mye i dokumenter fra EU.